Nawigacja

Indywidualizacja nauczania - drogą do sukcesu Dokumenty - Indywidualizacja nauczania - drogą do sukcesu Nasze zajęcia w ramach projektu - Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu Ekologia UCZĘ SIĘ I WYSTĘPUJĘ Uczę się i występuję - zajęcia Uczę się i występuję - REKRUTACJA Uczę się i występuję - ZAPYTANIA OFERTOWE DOWOZY NA FERIACH Uczę się i występuję - GALERIA ZDJĘĆ WYNIKI ANKIET/Opinie o zajęciach Zdjęcia z GALI TEATRALNEJ

Projekty EFS

Indywidualizacja nauczania - drogą do sukcesu

 

                                     

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie we wrześniu 2011 r rozpoczyna realizację projektu:  "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej", który w dużym zakresie będzie związany z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w myśl Rozporządznia MEN z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.)

 

Ogólne założenia realizacji projektu ujęte zostały w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonych przez IZ PO KL 23 kwietnia br. Dokument ten przewiduje możliwość uszczegółowienia warunków realizacji projektu systemowego i z tej możliwości skorzystała tutejsza Instytucja Pośrednicząca.

Regionalna koncepcja, przyjęta przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzją 8 lutego br., zakłada przeprowadzenie jesienią 2010 r. tylko jednego naboru wniosków o dofinansowanieprojektu, który obejmie całość alokacji przeznaczonej dla Dolnego Śląska, czyli kwoty 39.693.983,00 zł.

Jest to istotne z tego względu, że projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (…) jest kluczowym elementem prowadzonej obecnie polityki oświatowej i nieprzystąpienie do niego może wpłynąć na realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych (ujętej w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Dzięki niemu szkoły będą wspomagane w procesie edukacji uwzględniającym indywidualną pracę z dzieckiem i wspieranie jego osobistego rozwoju. Przystąpienie do realizacji tego projektu umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć (m.in. zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały i sprzęt specjalistyczny.

 


 

WIĘCEJ INFORMACJI - http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=108

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
  ul. Królowej Jadwigi 9
  59-330 Ścinawa
 • tel.76 841-26-46
  fax 76 841 26 48
  wicedyrektor SP3 76 759 10 83
  Księgowa Zespołu Placówek Oświatowych
  76 759 10 54
  księgowa i FAX 76 759 10 62
  księgowość płace 76 759 10 77
  kierownik gospodarczy 76 759 10 58
  pedagog 76 841 26 25
  psycholog 76 753 87 54
  świetlica 76 759 10 57
  intendent 76 759 10 64
  sala gimnastyczna 76 753 87 43
  kotłownia 76 753 87 44

Galeria zdjęć